成语“燕孙”「燕翼子孙」

2021年11月26日成语大全11

成语“燕翼子孙”的词条资料

成语读音:yàn yì zǐ sūn
成语简拼:YYZS
成语注音:一ㄢˋ 一ˋ ㄗˇ ㄙㄨㄣ
常用程度:生僻成语
成语字数:四字成语
感情色彩:中性成语
成语结构:紧缩式成语
成语年代:古代成语
近义词:燕翼诒孙
成语出处:《诗经·大雅·文王有声》:“武王岂不仕,治厥孙谋,以燕翼子。” 来自www.fnwsjds.com
成语解释:燕翼:燕子用翅膀覆盖着它的小燕子。比喻保护子孙
成语用法:燕翼子孙作谓语、定语;用于书面语。

成语“燕翼子孙”的扩展资料

1. 百年燕翼什么意思?
。含义是幸福家庭的传承需要礼与和来达到文化精神的永久依靠,用道与德去延续。
来自www.fnwsjds.com
2. ()百代贻谋裕燕翼)是什么意思?
百代贻谋裕燕翼)是什么意思?幼学琼林的话
来自www.fnwsjds.com
3. 燕翼贻谋堂上箕裘绵福荫;凤毛济美阶前兰桂发奇英”。请问谁能帮我翻译一下呢?不胜感激
额,这个,上联说主人怎么怎么样牛逼,怎么怎么样多福多寿,下联夸人家的子孙牛逼。。
来自www.fnwsjds.com
4. ()()子孙,成语
  黄帝子孙 (huáng dì zǐ sūn)
  解释:黄帝:古代传说中中华民族的共同祖先,姬姓,号轩辕氏、有熊氏。黄帝轩辕氏的子孙后代。指每个中国人或所有的中国人。
  炎黄子孙 (yán huáng zǐ sūn)
  解释:炎黄:炎帝神农氏和黄帝有熊氏,代表中华民族的祖先。炎帝和黄帝的后代。指中华民族的后代。亦作“黄炎子孙”。
  燕翼子孙 (yàn yì zǐ sūn)
  解释:燕:安;翼:敬。原指周武王谋及其孙而安抚其子。后泛指为后代作好打算。
  子孙后辈 (zǐ sūn hòu bèi)
  解释:一个祖先的直到最远一代的后裔。
  子孙后代 (zǐ sūn hòu dài)
  解释:一个祖先的直到最远一代的后裔。来自www.fnwsjds.com
5. 幼学琼林 子孙父子
同学你要问什么问题追问:子孙父子的原文追答:何谓五伦?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友;何谓九族?高、曾、祖、考、己身、子、孙、曾、玄①。始祖曰鼻祖,远孙曰耳孙。父子创造,曰肯构肯堂②;父子俱贤,曰是父是子。祖称王父,父曰严君。父母俱存,谓之椿萱并茂;子孙发达,谓之兰桂腾芳③。桥木高而仰,似父之道;梓木低而俯,如子之卑。不痴不聋,不作阿家阿翁;得亲顺亲,方可为人为子。盖父愆,名为干蛊;育义子,乃曰螟蛉④。生子当如孙仲谋,曹操羡孙之语;生子须如李亚子,朱温叹存勖之词⑤。菽水承欢,贫士养亲之乐;义方是训,父亲教子之严⑥。绍箕裘,子承父业;恢先绪,子振家声⑦。具庆下,父母俱存;重庆下,祖父俱在⑧。燕翼贻谋,乃称裕后之祖;克绳祖武,是称象贤之孙⑨。称人有令子,曰麟趾呈祥;称宦有贤郎,曰凤毛济美⑩。弑父自立,隋杨广之天性何存?杀子媚君,齐易牙之人心何在?分甘以娱目,王羲之弄孙自乐;问安惟点颔,郭子仪厥孙最多。和丸教子,仲郢母之贤;戏彩娱亲,老莱子之孝。毛义捧檄,为亲之存;伯俞泣杖,因母之老。慈母望子,倚门倚闾;游子思亲,陟岵陟屺。爱无差等,曰兄子如邻子;分有相同,曰吾翁即若翁。孙长男为主器,令子可克家。子光前曰充闾,子过父曰跨灶。宁馨英畏,皆是羡人之儿;国器掌珠,悉是称人之子。可爱者子孙之多,若螽斯之蛰蛰;堪羡者后人之盛,如瓜瓞之绵绵。追问:为什么这么长。追问:我记得书上么有这么长追答:你们那应该是节选的
来自www.fnwsjds.com
6. 杨村的燕翼围
杨村燕翼围,全国重点文物,位于江西省赣州市龙南县杨村镇杨村村境内。建于清顺治年间,距今已320多年,为杨村赖福之所建,取山海经中“妥先荣昌,燕翼贻谋”中“燕翼”二字为围名,是深谋远虑、荣昌子孙之意。燕翼围高14.3米,墙厚1.45米,长41.5米,宽31.8米,外墙厚实坚固、笔直矗立,如千仞陡壁。墙上布满火枪眼,东南西北四座炮阁交相呼应,可形成无射击死角的火力网。进围内须经过唯一的围门,围门设有外铁门,中闸门和内木门,只要围门一关,外人莫想进来。楼上有米仓,院内有水井。相传,墙面是用糯米粉、红糖和蛋清搅和粉刷上去,没东西吃时,可剥下来用水煮充饥。墙根离地约1尺多高处,有一喇叭形漏斗,是用来排污水的。进围门后,只见此楼分为四层,每层有34个房间,各层有骑楼回环相通。卧室、仓库、过道、回廊、门窗、楼梯等多变而又统一,疏密有致、通风讲究、采光合理。燕翼围布局科学、结构严谨、防御得当,打起仗来是碉堡,放下土炮是居家的多功能建筑,充分体现了客家人为争夺生存空间不屈不挠的斗争意识,是客家人智慧和力量的结晶,也是一部生动的客家变迁史,表达出丰富的人文内涵。赣州五龙客家风情园里的龙汇围,就是按照1:1比例仿燕翼围所兴建。
来自www.fnwsjds.com
7. 什么什么子孙成语
1惠及子孙2黄帝子孙 3炎黄子孙4 燕翼子孙5不肖子孙
来自www.fnwsjds.com

版权声明:本文由飞鸟成语网收集整理发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.fnwsjds.com/post/468866.html